Related Articles


Akademin har inte ensamrätt på kunskap

 

 

Det betyder mycket för oss som högskola att tillsammans med aktörer i det omgivande samhället utveckla kunskap som bidrar till ett hålbart samhälle. Jan Theliander och Fredrik Sjögren vid Högskolan Väst är mycket nöjda med sin strategiska samverkan med Support Group Network.

På Högskolan Västs webbplats kan man bland annat läsa följande: Vår syn på AIL (arbetsintegrerat lärande) bygger på att avancerad kunskap skapas på många håll i samhället och att teoretisk och praktisk kunskap är lika betydelsefulla. Enligt vår uppfattning har inte akademin ensamrätt på att skapa kunskap. Det är i mötet mellan akademi, arbetsliv och omgivande samhälle som det bäst skapas insikter, lösningar och ömsesidig utveckling som kan möta de utmaningar samhället står inför (https://www.hv.se/arbetsintegrerat-larande/).

Anastasiia Barsch, mastersstudent som i och med februari månads utgång avslutar en sex månaders praktikperiod vid Support Group Network, är i sin person ett konkret uttryck för denna kunskapssyn.

Hon avrundar sin praktiktid med att presentera sitt förslag till ny kommunikationsstrategi för Support Group Network. Med sig tillbaka till Högskolan Väst i Trollhättan har hon nya kunskaper om hur den ideella sektorn i Sverige kan fungera, hur man kommunicerar och samarbetar och vilka utmaningar en ideell organisation kan stå i.

Hennes mastersprogram heter Arbetsintegrerade politiska studier och under praktiken vid Support Group Network, Interkulturellt Center i Vänersborg, har hon gjort många iakttagelser som kommer till användning i hennes uppsatsarbete.

Anastasiia Barsch

Spännande att ingå som en del

Mastersprogrammet rymmer som namnet antyder ett växelspel mellan teoretiska studier och arbetsplatsbaserad praktik. Så mycket som 75 procent av studietiden används för att lära teori i praktiken.

– Det var lätt för mig att välja Support Group Network som praktikplats, säger Anastasiia som sedan sex år bor i Sverige.

– Jag hade hört mycket gott om organisationen, det kändes tryggt, och på grund av min bakgrund kände jag mig delaktig och ville gärna vara med och påverka i integrationsfrågor.

Anastasiia förklarar att hon inte visste hur den ideella sektorn i Sverige fungerade och att det öppnade sig en ny värld med olika projektarbeten.

– Jag är väl inte helt klar över vad jag vill ”bli när jag blir stor”, men nu vet jag att det finns så mycket att göra på det här området. Jag tror att projektarbete inom området kulturintegration kommer att vara något för mig under de närmaste åren.

Anastasiia har haft olika roller och varit med i flera verksamheter. Hon har skrivit projektansökningar, först under rätt nära handledning och sedan alltmer självständigt. För att förstå hur en ideell organisation fungerar praktiskt i Sverige har hon även deltagit i olika evenemang såsom Mänskliga rättighetsdagen Fyrbodal, Demokratistugan i Göteborg, uppstart av Interkulturellt Café i Kronogården i Trollhättan med mera.

Vi får en bra grund för vårt arbete

– Jag tror att Anastasiia fått med sig mycket för att hon varit nyfiken hela tiden, säger Bilal Almobarak, vd i Support Group Network, men vi har verkligen haft ömsesidig nytta av varandra.

Support Group Network erbjuder inte bara praktikplatser utan samarbetar på flera plan med Högskolan Väst. Inom vissa forskningsområden vid högskolan som exempelvis rör migrations- och integrationsfrågor har Support Group Network inom sin målgrupp hittat såväl deltagare i traditionella forskningsprojekt som följeforskare. Det har kunnat innebära att asylsökande på Restad Gård fått utbildning för att följa forskare från högskolan och vara delaktiga för att stötta forskningsarbetet.

– Det är bra om vi kan bidra till forskningen, men det blir förstås av mycket stort värde för varje individ som kan skriva detta i sitt CV, säger Bilal.

Han menar också att det betyder mycket för organisationens egen utveckling och rykte att ha en nära samverkan, relationer och kontakter med en forskningsinstitution och ett lärosäte.

– Inte minst kan våra medlemmar, de som vi är till för att stödja, veta att vi har bra grund att stå på. Genom de kontakter vi har genom att samverka har flera personer i vår målgrupp också blivit studenter vid högskolan.

Bilal Almobarak

Gemensam målbild

Bilal förklarar att det för en gräsrotsorganisation som Support Group Network är mycket värt att vara strategisk partner med en högskola som är mycket insatt i demokrati- och MR-frågor.

– Vi har en gemensam målbild av ett mer inkluderande, mer välkomnande och tolerant samhälle. Genom att vi arbetar mot samma mål, vi på gräsrots- och individnivå, de på forsknings- och utbildningsnivå, kan vi stötta varandra och fördjupa varandras kunskap.

Bilal hoppas att den samverkan som man har med Högskolan Väst ska innebära att politiken på integrationsområdet i ökande grad ska utformas på basis av den forskning som sker. Han hoppas också att samarbetet med Högskolan Väst ska visa en väl fungerande modell för samverkan mellan ideella organisationer och högskolor som kan spridas både i Sverige och internationellt.

Drivkraft för demokrati

Högskolan Väst har en lång historia av samverkan med olika partners såväl inom som utom landet, För några år sedan beslöt man att skruva upp samarbetet med vissa och ingå avtal om strategiskt partnerskap. Avtalen är femåriga och rymmer bland annat skrivningar om gemensamma mål, aktiviteter inom partnerskapet och hur man ska utvärdera.

Inom industrin blev det GKN Aerospace och Vattenfall, bland offentliga aktörer NU-sjukvården, bland utbildningsaktörer Kunskapsförbundet Väst och Campus Västervik och i civilsamhället blev Support Group Network en strategisk partner.

Samarbetet med Support Group Network växte fram efter terrorattacken på Kronans skola i Trollhättan hösten 2015. Flera lärare tog då det som kom att kallas Demokratiinitiativet och som utvecklades till en strategisk satsning på demokratifrågor i högre utbildning, ett område där Högskolan Väst är framstående. Man formulerade uttryckligen att högskolan skulle vara en drivkraft för demokratiutveckling i samhället.

Universitetslektor Fredrik Sjögren var med bakom Demokratiinitiativet. Han är också den som vid Högskolan Väst har operativt huvudansvar för vår samverkan med Support Group Network.

– Det var viktigt för oss tydliggöra att även högskolan kan vara med och bygga ett hållbart samhälle.

Fredrik Sjögren, Jan Theliander

Stort värde att ha krokat arm

Det visade sig vara av stort värde för högskolan att tidigt ha krokat arm med då relativt nybildade Support Group Network, förklarar Jan Theliander, prorektor vid Högskolan Väst.

Mot bakgrund av den stora flyktinginvandringen omkring 2015 gav regeringen universitet och högskolor i uppdrag att arbeta med reell kompetens. Då var startsträckan mycket kort för Högskolan Väst som kunde dra nytta av sina upparbetade kontakter, bland annat i Valideringsnätverk Väst. I samverkan med Arbetsförmedlingen och Support Group Network erbjöd högskolan själv praktikplatser och några nyanlända som kom in den vägen finns nu på ledande poster i högskolans organisation.

Fredrik Sjögren förklarar vilken fördel det var att ha en direkt förståelse för olika människors behov.

– För oss i Sverige är det självklart att kunna visa upp betyg, men hur förstår de sin situation som tvingats fly utan att kunna ta med sig viktiga handlingar? Det är förstås väldigt bra att vi då kan testa kompetensen, men framför allt att vi förstår människornas situation i stället för att hemfalla till att betrakta andras problem som konstiga.

Inte för att vara snälla

En bärande idé i avtalen om strategiskt partnerskap är att de ska ge parterna ömsesidig nytta.

– Avtalet med Support Group Network handlar till ingen del om att vi ska vara snälla eller ensidigt dela med oss av kunskap, säger Jan Theliander. Utgångspunkten är i stället vår syn på kunskap som något som utvecklas i samspel med aktörer i det omgivande samhället.

Med ett begrepp som medarbetare vid högskolan snappat upp från kolleger på USA:s västkust beskriver han att högskolan vill fungera som en ankarinstitution.

–  Ett företag kan flytta sin verksamhet nästa vecka, säger Fredrik Sjögren. Men en högskola finns kvar som en kontinuerlig nod för utveckling på orten.

Bo Silfverberg