Related Articles


– Ibland tänker jag att svenskar har en standardbild av vad integration är, men jag tror att det alltid finns flera vägar, säger Batul Boshi, Support Group Networks verksamhetsutvecklare i stadsdelen Kronogården i Trollhättan.

 

Det talas mycket nu om att personer med invandrarbakgrund ska ”integrera sig”, som vissa politiker uttrycker saken, och med det menas ofta att ta sig in på arbetsmarknaden.

Sveriges riksdag har uttalat att ”Kvinnor och män, flickor och pojkar som invandrar ska mötas av samma förväntningar på alla områden i det svenska samhället och ha samma rättigheter och möjligheter att skapa sig ett självständigt liv i Sverige” (Riksdagsskrivelse 2018/19:300).

Men det är inte alltid så lätt att ta för sig som nyanländ. Det pågår en offentlig utredning med uppdrag att ”ta fram förslag på åtgärder som särskilt syftar till att skynda på utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden” (Ju 2022:05). Det ingår lyckligtvis i utredningsuppdraget att föreslå hur etableringsprogrammet kan göras mer flexibelt för nyanlända som står långt från arbetsmarknaden.

Support Groups modell behövs

I en rapport från Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet (Erik Eriksson, Perspektiv på integration och etablering – Kunskapsunderlag för ett strategiskt arbete med stöd till nyanlända) framgår bland annat:

– Det befintliga kunskapsunderlaget påvisar vikten av att begreppet integration inte reduceras till arbetsmarknadsetablering, utan även förstås i termer av tillhörighet och delaktighet i samhällets alla områden. Insatser bör därför vidgas bortom språkinlärning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
– Genom ett holistiskt perspektiv där stödinsatserna tar hänsyn till den nyanländes hela livssituation, behov och intressen – liksom utgår från en syn på individen som kapabel och motiverad – kan integrationsarbetet bli mer ändamålsenligt. Frågor om exempelvis hälsa, boende och social integration måste förstås som tätt förknippade med, och grundläggande förutsättningar för, arbetsmarknadsetablering.

Intressant nog är det precis så som Support Group Network jobbar i många av sina verksamheter i olika delar av landet, bland annat i Kronan Kulturhus i stadsdelen Kronogården i Trollhättan där det bor människor med rötter i många länder.

Mer hållbar stad

Det sker med ekonomiskt stöd från Trollhättans stad. Staden samarbetar sedan flera år med Support Group Network i flera sammanhang, bland annat genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det övergripande syftet har hela tiden varit bättre mottagande av nyanlända, ökad social inkludering och egen försörjning. Partnerskapsavtalet är nyligen omförhandlat och i Trollhättans stad pågår en översyn av hur man använder olika typer av medel för social hållbarhet.

De aktuella projektmedlen är en separat satsning på ökad social hållbarhet genom ökad integration, minskad segregation och ökad inkludering i Trollhättan.

– Det möjliggör för oss att utveckla arbetet med vårt interkulturella centrum i Kronogården, säger Bilal Almobarak, vd i Support Group Network. Samtidigt är ett mål att personer ska röra på sig och lära känna andra stadsdelar, så projektet genomförs i olika delar av staden.

– Vi ser ett stort behov, i synnerhet av de lärande delarna där vi idag erbjuder kurser i matlagning och sömnad. Man pratar svenska, lär sig något nytt och tar på så vis ett steg närmare arbetsmarknaden. I dagsläget har vi mest ungdomar och kvinnor som våra mest aktiva deltagare men ser ett tydligt behov även hos andra målgrupper.

Bilal Almobarak 

Batul Boshi

Rädsla för det okända

– Att det är Support Group Network som står bakom Interkulturellt Center borgar för att det inte är en ensidigt riktad verksamhet, utan den präglas av ömsesidighet, säger Batul Boshi, verksamhetsutvecklare i Trollhättan. Vi vill på olika sätt uppmuntra de boendes egna initiativ.

Hon berättar om verksamhet i kaféet på Kronan Kulturhus tre-fyra dagar i veckan och en dag på Innovatum, en företagspark tre kilometer bort med inriktning på utveckling. Där har Support Group Network ett kontor. På Innovatum ger Batul rådgivning till den som vill öka sina chanser att få jobb, hon går bland annat igenom hur man skriver cv.
Poängen med träffas på Innovatum är att de boende på Kronogården ska ta sig de tre kilometrarna dit.

– Jag känner många här som jag aldrig ser på Innovatum, personer som aldrig vågar ta sig härifrån, säger Batul. Då kan man behöva börja med att ta små steg, precis som när man ska vänja sig av med socker. Det går inte på en gång. Det är olika förstås, en del kan ta sig till Innovatum, men inte alla. Problemet är ofta en rädsla för det okända.
Varför blir de tre kilometrarna till Innovatum ett så stort steg för människor som med stora umbäranden rest över en stor del av jorden?

– Man har gjort den långa resan för att söka den trygghet man saknat i hemlandet, kanske på grund av krig och konflikter. När man väl kommit hit och funnit trygghet slår man vakt om den. Man saknar kraft att ta sig ur den nyvunna trygghetszonen.

Lättare integreras med andra invandrare

På Kronan Kulturhus bjuder Support Group bland annat in till matlagningskurs.

– Vi har deltagare från Somalia, Eritrea, Afghanistan, flera arabiska länder, Albanien, Serbien och Sverige, förklarar Batul. Det funkar jättebra. Varje vecka lagar vi mat från en kultur i taget. Det är bra med sådana aktiviteter, vi bor i Sverige och det är viktigt att lära känna den svenska kulturen.

– Jag har på olika sätt bjudit in olika organisationer i området och vi har glädjande nog börjat samarbeta med några föreningar.

Batul upplever att svenskar verkar ha en standardbild av vad integration är, att integration innebär att invandrare ska bete sig och ha kläder med mera som man själv är van vid.
Själv tror hon att det alltid finns flera vägar.

– Boende här har lättare integreras med andra invandrare. När invandrare träffar andra invandrare från olika kulturer är de mer öppna för olikheter.

Positiva vibrationer

På Kronan Kulturhus har man roligt. Ett uppskattat inslag är när Rauf Sarkhosh kommer och spelar på sin dambora. En programpunkt är Fun café.

– Genom att spela spel tillsammans skapar vi tillsammans en rolig träffpunkt, en stund med glädje och då man får uppleva andra människor på ett positivt sätt, lite som barn gör i leken. Det ger kraft att våga ta ett steg utanför sin komfortzon.

Batul beskriver musik, lek och spel som ett internationellt språk som ger positiva vibrationer och skapar en jordmån för hopp.

– I samband med träffarna vill många prata mer personligt. Vi möter varandra som människor. Vi är ju inga robotar!

—————-
Bo Silfverberg