Related Articles


Flera EU-finansierade projekt som Support Group Network, SGN, medverkar i kommer att resultera i handböcker om hur man kan stärka unga nyanländas  förutsättningar för att bli delaktiga och aktiva medborgare i samhället.

Refuge-Ed är ett internationellt forskningsprojekt med EU-stöd. Projektet genomförs av högskolor och universitet tillsammans med ideella organisationer i sju EU-länder. För Sveriges del deltar Support Group Network och Rädda Barnen. Projektet samordnas vid universitetet i Barcelona.

Det syftar till att utveckla effektiva metoder för att integrera barn på flykt i samhället och öka deras känsla av tillhörighet. Inriktningen är både att stärka barnens förmåga att klara skolan bra och att läka psykologiska och själsliga sår som flyktingsituationen kan föra med sig.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Vänersborg kan komma att delta i samverkan med SGN för att utveckla förskolans och skolans förmåga att möta särskilda behov hos barn på flykt eller flyktingbarn.

– Jag och min ledningsgrupp träffade vid månadsskiftet augusti/september representanter från Support Network Group för att lyssna in tankarna med projektet, säger förvaltningschef Sofia Bråberg. Nu inväntar vi mer information om vad projektet innebär i praktiken för att kunna ta ställning till om vi ska delta.

– Mina verksamheter är naturligtvis intresserade av metodutveckling, det ingår i den dagliga praktiken. När det handlar om att identifiera, implementera och testa metoder kopplat till Refugee-Ed, och om det kan leda till ökad psykisk hälsa, välbefinnande och en känsla av tillhörighet hos våra elever, så ser vi naturligtvis positivt på det.

– Jag tänker absolut att det finns ett intresse hos skolledare, lärare och övrig personal då det handlar om att möjliggöra en god inkludering och integration av nyanlända elever.

Viktigt för barnens framtid
Om samarbetet i Vänersborg kommer i gång är planen att inventera vilka metoder som redan finns och vilka som saknas. Det underlaget ger, tillsammans med motsvarande inventeringar hos andra projektdeltagare, underlag för att vid universitetet i Barcelona utforma metodstöd. Det kommer därefter att prövas inom pilotprojekt, bland annat i Vänersborg.

Målgruppen för utvecklingsarbetet är personal som träffar barnen, det vill säga pedagoger, kuratorer, psykologer med flera, men även politiker, organisationer i civilsamhället och andra berörda, inte minst föräldrar. Projektet ska resultera i en handbok som tillgängliggör kunskap och goda erfarenheter som samlas inom ramen för projektet.

Projektet tar inte bara sikte på arbetet i skolan utan de metoder som arbetas fram ska kunna tillämpas även vid andra träffpunkter i samhället för flyktingbarn, ensamkommande och andra asylsökande.

– Ur vårt perspektiv sett är det mycket angeläget att vara med och stärka barnens utveckling, känsla av tillhörighet och deras förmåga att klara skolan, det är mycket viktigt för deras framtid, säger Misbah Qasemi, projektsamordnare vid SGN.

Misbah Qasem

Aktiva EU-medborgare
Även i det tvååriga projektet moveeurope! är ambitionen att framställa en handbok. Den ska bidra till att stärka migranters rörlighet inom Europa och stötta unga så att de kan vara aktiva EU-medborgare. Handboken ska fungera som en verktygslåda som hjälper unga att hitta olika former av utbildning, praktikplatser och ungdomsutbyten inom Europa. Inte minst ska handboken rymma information om formella och legala förutsättningar för att röra på sig mellan olika EU-länder.

I verktygslådan ska det även finnas information till asylsökande om olika villkor, bland annat för familjeåterförening och information om vad som gäller för den som får avslag på sin asylansökan.

Målgruppen för moveurope! är personer som möter ungdomar inom såväl kommunal verksamhet som inom olika föreningar och organisationer i civilsamhället. Tanken är att de med hjälp av verktygslådan ska kunna sprida information om möjligheten att röra sig inom Europa vidare till ungdomar.

Sverige är genom SGN ett av sju EU-länder som samverkar inom moveurope!. Ett pilotprojekt där en testutgåva av handboken prövas pågår vid Interkulturellt Center i Vänersborg.

Öka social inkludering
Även i ett tredje projekt som pågår med EU-stöd är ambitionen att sprida god praxis med hjälp av en handbok. Meningen är att den ska utvecklas genom att deltagarna sammanställer erfarenhetsbaserad kunskap om hur flyktingars sociala inkludering i samhället kan öka.

Support Group Network arbetar i projektet tillsammans med organisationen Yuva i Turkiet. I Sverige deltar Mölndals och Trollhättans kommuner och från Tyskland, där SGN också är representerat, kommer erfarenheter från Stuttgart.

– Flyktingars förutsättningar för att deltaga i det mottagande samhället och på så vis kunna påverka sin situation är en viktig demokratifråga, understryker Misbah Qasemi.

Fokus i projektet är samverkan mellan civilsamhällets organisationer och kommuner för att bryta segregation och öka flyktingars inkludering och deltagande i samhället.

Bo Silfverberg