Related Articles


De barnfamiljer som med fastighetsnämndens beslut hamnar i en otrygg situation och riskerar hemlöshet får stöd i olika former från åtskilliga göteborgare, men även från Support Group Network.

– Det är både tråkigt och frustrerande att fastighetsnämnden inte gick vidare med förslaget som skulle ge familjerna trygghet och en stabil boendesituation, säger Nadja Aria-Garystone, verksamhetsutvecklare inom Support Group Network.

– Vi på Support Group Network har ett rättighetsfokus och ser att barnkonventionen som implementerades som lag 2020 inte beaktats i beslutet. Det är väldigt beklagligt.

– Det är ingen hemlighet att denna målgrupp är långt ifrån etablering på bostadsmarknaden. Samtidigt ser vi att nämnden hade andra tankar kring frågan och de håller på med att utveckla ett förslag som kanske kan fungera. Vi får hoppas att det hjälper föräldrarna och deras barn att känna trygghet och inte bli hemlösa.

Barnfamiljer diskrimineras
För att stötta de berörda i deras boendesituation fortsätter Support Group Network att arbeta med opinionsbildning, bland annat tillsammans med aktionsgrupperna Agera Göteborg och Torslanda Tillsammans.

– Vi tar kontakt med olika typer av medier och sociala medier. Vi kommer också försöka kontakta de aktuella hyresvärdarna för att familjerna skulle kunna hyra direkt från dem efter att andrahandskontrakten löper ut.

Support Group Network har märkt att det för flera barnfamiljer varit svårt att hitta bostad hos privata hyresvärdar.

– Även om de bara har tre barn och har fast anställning så blir de inte kallade till visning. Detta gör problemet ännu mer komplext, säger Nadja Aria-Garystone.

Arbetar rättighetsbaserat
– Men vi kommer aldrig att ge upp. Vi kommer alltid att stå vid människors sida för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Hon förklarar att Support Group Networks arbete vilar på barnkonvention, förklaringen om mänskliga rättigheter och Agenda 2030 som grundpelare.

– Vi förutsätter att ett land som Sverige och en stad som Göteborg som strävar efter ”Ett jämlikt Göteborg” gör detsamma. Som organisation kommer vi att driva kampen vidare och både vara rättighetsförmedlare och rättighetsbärare för de som inte får komma till tals i samhället.

Vill ordna mötesplatser
Det var i aktionsgruppen Torslanda Tillsammans, där Leif Andersson är mycket aktiv, som medborgarförslaget för att förhindra bostadslöshet arbetades fram. Gruppens medlemmar har på olika vis under flera år stöttat nyanlända barnfamiljer.

– Det är ett problem att alltför få personer i beslutande ställning aldrig träffat, och ännu mindre lärt känna en nyanländ person, menar han. Därför kan man fatta beslut utan att ha en susning om hur det påverkar människor.

Han pekar på att det saknas en sammanhållen integrationspolitik i Göteborg och tänker att en väg för framåt Torslanda tillsammans nu kan vara att medverka till en sådan. Det kan bland annat ske genom att ordna med mötesplatser så att att politiker och vanliga nyanlända människor träffas.

Fortsätter kampanja
– Det var ett tråkigt besked, säger Ysolina Munguia Lundin. Hon är aktiv i aktionsgruppen Agera Göteborg som också engagerat sig för att förhindra att nyanlända barnfamiljer mister sin bostad.

– Vi fortsätter med långsiktigt kampanjarbete, säger hon. Vi ska sammankalla till ett strategimöte för att se hur vi går vidare. Vi vill gärna driva frågan tillsammans med aktiva från Support Group Network och med Torslanda Tillsammans.

– Även om huvudfokus är att bostadsfrågan behöver lösas för alla barnfamiljer försöker vi hjälpa till att hitta individuella lösningar för de barnfamiljer som är aktiva hos oss.

– Den här extrema ojämlikhet på bostadsmarknaden kombinerat med ny utlänningslag kommer bidra till ännu mer cementerad segregation. Inte minst då det är valår nästa år så behöver vi fortsätta att bilda opinion.

Bo Silfverberg