Related Articles


Konceptet Interkulturellt Center har slagit en bro mellan kommunen, civilsamhället och utrikesfödda i Vänersborg och Trollhättan. Support Group Network planerar nu att etablera Interkulturellt Center även i Göteborg och Malmö.

I och med utgången av 2020 avslutades uppstarten av Vänersborgs Interkulturellt Center, IKC, som fått startstöd från OSF, Open Society Foundation.

Vidgat kontaktytan
Det interkulturella centret har varit en plattform för många samarbeten för att främja inkludering och motverka segregation. Med utgångspunkt i IKC har åtskilliga initiativ till kulturmöten tagits med sikte på både barn och vuxna. Support Group Network har organiserat flera projekt för att stödja utrikesföddas inträde på arbetsmarknaden och etablering som företagare.

När pandemin bröt ut etablerades ett samarbete mellan kommunen och Support Group Network för att via IKC sprida information till målgrupper som kommunen annars hade haft svårt att nå.

Sedan slutet av 2020 har Interkulturellt Center i Trollhättan på motsvarande sätt skapat kontaktytor som Trollhättans stad på egen hand inte kunnat åstadkomma. Det har skett inom ramen för det IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, som etablerats mellan Support Group Network och Trollhättans stad kring IKC.

Läs mer i Ger kommunen större kontaktyta.

Behov av positiv miljö
Nu är planen och förhoppningen att med stöd från Delmos, Delegationen mot segregation, dels konsolidera verksamheterna i Vänersborg och Trollhättan, dels etablera nya IKC i Göteborg och Malmö.

I tre av orterna finns områden som av polisen benämns särskilt utsatta. På samtliga orter finns ett starkt behov av att ska en positiv miljö och en plattform för både förebyggande och främjande insatser för inkludering, integration och delaktighet.

I ansökan till Delmos anger Support Group Network att det är ”extremt viktigt att insatser sätts in i tidig preventiv fas men även under hela processen då individer i segregation lätt hamnar i en normaliseringsprocess av utanförskap och segregation där det i sin tur försvårar integrationen både för individen men kollektivet samt även för kommande generationer”.

Behöver ordnad tillvaro

Fokus i Interkulturellt Center på de olika orterna kommer att inriktas på arbete, sociala aktiviteter, stöd och matchning och självstärkande insatser på individ- och gräsrotsnivå.

Bakgrunden är att utrikesfödda, särskilt asylsökande, är utsatta på flera plan, både individuellt och kollektivt. Fysisk och psykisk ohälsa är många gånger högre än i övriga befolkningen, men trots det söker asylsökande vård mer sällan än inrikes födda. Vad som anses skydda mot psykisk ohälsa skiljer sig dock inte mellan utrikes och inrikes födda: en ordnad tillvaro med arbete eller utbildning för vuxna, förskola och skola för barn och ungdomar och ett socialt skyddsnät.

För att kunna erbjuda stöd ansöker Support Group Network nu även om stöd för att etablera en trygg digital kanal för samtal och chatt.

Jämföra resultat

Anställda i berörda städer och kommuner behöver få ökad förståelse för och tillgång till verktyg för ett interkulturellt arbetssätt. Inom ramen för arbetet vid IKC kommer därför Support Group Network att utarbeta stöd genom metodbok och vägledningsmanualer på strategisk nivå för yrkesverksamma. Meningen är att det ska användas i samverkan med Högskolan Väst och folkhögskolor i fyra städer och kommuner.

Det ingår i planerna att jämföra resultatet av insatserna vid de olika interkulturella centra, bland annat med hjälp av ett socioekonomiskt bokslut, för att öka kunskaperna om segregation i städerna och om vilken skillnad folkrörelser kan göra.

Bo Silfverberg